Kooli üle järelvalvet teostavad asutused

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, tartu 50088; telefon 735 0222; e-post: hm@hm.ee). 
 
01.09.2017 asusid Eesti neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.
Piirkondade ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.ee kontaktide alt.