Avinurme Gümnaasiumis on gümnasistil võimalus läbida 104 kursust, mille seas on nii riikliku õppekava alusel kohustuslikud kursused kui ka valikkursused. Õppekoormuse hulka kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust ning lisaks kooli poolt määratud ja õpilase poolt valitud valikkursused, arvestades et õpilase väikseim lubatud õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust. Üks kursus vastab 35 tunnile. 

Matemaatikat õpitakse 15 kursust laia programmi alusel (14 kursust riikliku õppekava alusel + 1 lisakursus). Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonnas, selle rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes valdkondades. Lahendatakse rakendusülesandeid, olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. Avinurme Gümnaasiumis väärtustatakse laia matemaatika õppimist, sest antud programmi läbimine on eelduseks edasistel õpingutel kõrgkoolis. 

A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja B-võõrkeelena vene või saksa keelt olenevalt õpilase võõrkeele valikutest põhikoolis. Gümnaasiumiastmes on võõrkeeleõpetus tasemepõhine. B2 keeleoskustasemel õpitakse inglise keelt ning B1 keeleoskustasemel õpitakse vene või saksa keelt. Kõikide võõrkeelte kursuste mahtu gümnaasiumiastmes on suurendatud eesmärgiga ületada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused ja saavutada ettenähtust kõrgem keeletase. Inglise keele õppes on eesmärgiks C1-keeleoskustaseme võõrkeelepädevus ning vene keeles ja saksa keeles B2-keeleoskustaseme võõrkeelepädevus. 

Valikkursused „Majandus- ja ettevõtlusõpetus“, „Tehnoloogiaõpetus“, „Ringmajandus“ ja "Disainmõtlemine" moodustavad ühtse majandus- ja ettevõtlusemooduli. Kursused „Informaatika“, „Meediaõpetus“ ja „Karjääriõpetus“ moodustavad koos humanitaarainetega ühtse karjääri- ja meediaõpetuse mooduli.

10.klassi sisseastujal on võimalus valida, millele ta oma õpingutes keskendub- kas meedia või majanduse valdkonnale.

Meediaõpetuse raames õpitakse tundma erinevaid meedialiike- trükimeedia, audiomeedia, animatsioon, video, film, digimeedia. Informaatika ja meediaõpetuse valikained moodustavad koos humanitaarainetega ühtse terviku, toetavad õpilase digipädevust ning oskust lugeda, analüüsida ja luua kommunikatsiooni erinevates meediavormides. Praktilise tegevuse kaudu kooliraadios, kooliüritustel ja koolimeedias õpivad õpilased saadud teadmisi rakendama ja ellu viima oma ideid.

Majandus- ja ettevõtlusõpetus on seotud ringmajanduse, disainmõtlemise ja tehnoloogia kursustega ning õpingute raames osaletakse JA Eesti ettevõtlusõppe õpilasfirma programmis.  Õpilasfirma loomine on majandus- ja ettevõtlusõppe praktiline väljund, kus õpitakse praktilise äritegevuse kaudu tundma majandusmõistete tõelist tähendust ja realiseerima oma ideid. Disainmõtlemise, majandus- ja ettevõtlusõpetuse ja ringmajanduse valikained moodustavad koos tehnoloogiaõpetusega ühtse terviku ning toetavad õpilase kujunemist loovaks ja targaks tegutsejaks.  

Lisaks teostatakse gümnaasiumiõpingute jooksul kogukonnapraktika ning on võimalik õppida autoõpetust. Kogukonnapraktika raames osaleb õpilane mõne enda valitud vabaühenduse või organisatsiooni tegevuses vabatahtlikuna ehk teeb kogukonnale kasulikku tööd, aitab korraldada üritust vms. Valikaine „Autoõpetus“ 1.kursuse raames läbitakse liiklusõpetuse B-kategooria teooriakursus. 2.kursus sisaldab praktilist õppesõitu eesmärgiga saavutada B-kategooria sõidukijuhi tase ning nimetatud kursus on õppijale tasuline. Õppetasu suurus sõltub õppegrupi suurusest.

Gümnaasiumiõpilasel on võimalus end teostada ka erinevates projektides, õpilasesinduse töös ning osa võtta huvi- ja sportrühmade tegevusest.