Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid:

• aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

• kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

• õpetada oskust teistega arvestada;

• organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate

töölehtede täitmine);

• organiseerida aktiivset puhkust õues;

• muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

• suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

 

Pikapäeva töökorraldus 2023/2024.õ-a

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab 1.-4.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks ühistransporditeenust.
Pikapäevarühma õpetaja on Taive Korol.
Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Avinurme Gümnaasiumi kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid
Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.

Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.

Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.

Pikapäevarühma tegevused
 
Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.

Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.

Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.

Kooli raamatukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju.


PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN

ESMASPÄEV

12.15- 13.00   1.ja 2.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund 

13.00- 14.00   1. - 4.kl  lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas; soovijad huvialaringides

14.00- 14.15   SÖÖMINE

14.15- 14.50   õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

14.50- 15.30   lauamängude mängimine või mängud õues

TEISIPÄEV

13.00- 14.00  1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas; soovijad huvialaringides

14.00- 14.15   SÖÖMINE

14.15- 14.50  õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

14.50- 15.30  lauamängude mängimine või mängud õues 

KOLMAPÄEV

12.15- 13.00  1.klass - käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund

13.00- 14.00  1.-3.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas; soovijad huvialaringides

14.00- 14.15  SÖÖMINE

14.15 - 14.50 õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

14.50- 15.30  lauamängude mängimine või mängud õues

NELJAPÄEV

12.15- 13.00  1.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund 

13.00- 14.00  1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas; soovijad huvialaringides 

14.00- 14.15   SÖÖMINE

14.15- 14.50  õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

14.50- 15.30  lauamängude mängimine või mängud õues

REEDE

12.15- 13.00   4.klass - käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund

13.00- 14.00   1.-4.kl ühismängud või muu tegevus aulas, klassis või kooli ümbruses; soovijad huvialaringides

14.00- 14.15   SÖÖMINE

14.15- 15.00   1.-4.kl ühistegevus- ja mängud klassis või õues.