Logopeed Malle Kuusk

malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Koolis   toimuv   logopeediline   töö   on   tugisüsteemi   üks   osa, mille   eesmärk   on   ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused enese suulisel ja/või kirjalikul väljendamisel.

Õppe- ja korrektsioonitöö seisneb:

• häälikuanalüüsioskuse kujundamises (häälikute õige häälduse täpsustamine;

häälimine; häälikute arvu, järjekorra ja koha määramine sõnas);

• foneemanalüüsioskuse kujundamises (häälikurühma määramine; kriitilise koha

leidmine sõnas; häälikupikkuse muutmine ja määramine; tähe valik);

• kõnearenduses (sõnavara täpsustamine ja täiendamine; töö lause ja sidustekstiga);

• korrektsioonitöös (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja fantaasia arendamises

ülaltoodud tegevuste kaudu).

Kõneravil olevate õpilaste nimekirja kinnitab kooli õppenõukogu.

Logopeed   teeb   koostööd   eesti   keele   õpetajatega. Vajadusel   nõustab   koolilogopeed klassiõpetajaid ja lapsevanemaid õpiraskustega õpilaste õpetamisel.

Koolilogopeedi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini.

Rühmas õpib 3-5 last ühest klassist. Lisaks rühmatundidele toimuvad ka individuaaltunnid.

Logopeedilist abi vajavatele lastele ja nende vanematele edastatakse õppeaasta alguses või abivajaduse ilmnedes õppeaasta jooksul konkreetsed rühma- ja/või individuaaltundide ajad. 

 

Logopeedi kontakttunnid 2023/2024 õppeaastal toimuvad vastavalt lapsevanemale ja õpilasele edastatud graafiku või kokkuleppe alusel järgmistel päevadel ja ajavahemikel:

ESMASPÄEV    

TEISIPÄEV        

KOLMAPÄEV     

NELJAPÄEV      

REEDE              

 

Logopeediline nõustamine ja konsultatsioonid lapsevanemale:

 (eelneval kokkuleppel)

Esmaspäevast reedeni peale kella 15 eelneval kokkuleppel.