Avinurme Gümnaasiumis töötab kaks eripedagoogi, kes tegelevad ka lihtsustatud õppekava alusel õppivate laste õpetamisega.

Eripedagoogid on Malle Kuusk   (malle.kuusk@avinurme.edu.ee) ; 

                             Maria Kruup  (maria.kruup@avinurme.edu.ee ) .

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid.

Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessist positiivne eduelamus.

Eripedagoog

on kooli tugisüsteemi spetsialist;

õpetab lapsi, kellele on määratud põhihariduse lihtsustatud õppekava;

nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduse leidmisel.