Kooliaasta algab tavapäraselt kontaktõppega. Nakkusohu tekkides ja kasvades korraldatakse õppetöö ümber vastavalt HTM-i ja Terviseameti juhistele koostöös koolipidajaga. Muudatustest teavitatakse lapsevanemaid ekooli ja kodulehe vahendusel.

Töö korraldamisel kontaktõppes juhindub kool järgnevast:

  • Ennetusmeetmetena pöörame erilist tähelepanu kätepesule, pindade desinfitseerimisele, klassiruumide ventileerimisele. Käte desinfitseerimisvahendid on paigaldatud välisuste lähedusse.
  • Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks viibivad õpilased õppepäeva jooksul võimalikult piiratud arvuga klassiruumides ning vahetunnid toimuvad erinevatel klassidel osaliselt erinevatel aegadel. Söögivahetunnid korraldatakse selliselt, et vähendada omavahelisi kokkupuuteid sööklasse minekul.  Vahetundides järgime õpilaste hajutatust. Senisest rohkem pöörame tähelepanu õuesõppele ja õuevahetundidele.
  • Õppekäike ja üritusi korraldame klasside või väiksemate rühmade kaupa.  Üritusi kavandades mõtleme riskide maandamiseks läbi külaliste kutsumise vajalikkuse. 
  • Välisreise, rahvusvahelisi üritusi ja Eesti-siseseid ekskursioone me õppeaasta esimesse poolde ei planeeri. Soovitame ka peredel oma välisreisid edasi lükata ning jälgida sellekohast infot välisministeeriumi veebilehel.
  • Koolitööga mitteseotud isikute, külaliste ning lapsevanemate liikumine õppetöö ajal kooli õppe-ja spordihoones on piiratud. Sisenemine õppe- ja spordihoonesse toimub kokkuleppel koolitöötajaga. Kui eelpoolnimetatud kokkulepe puudub, pöördutakse valvelauatöötaja poole, kes kutsub vajaliku õpilase või õpetaja.
  • Haigena (hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne) tuleb nii õpilasel kui koolitöötajal jääda koju ning pöörduda perearsti poole.  Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitab haridusasutuse juhti (tel +372 5332 0425), kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. 
  • Juhul kui õpilane haigestub koolis, peab ta haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks kooliõe kabinetti. Haigestunule antakse kirurgiline mask. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistatakse 112. COVID-19 diagnoosi kinnitamisel Terviseameti poolt korraldab kool vastava klassi või rühma õppetöö ümber ehk kontaktõpe asendatakse distantsõppega. Teave õppetöö muudatuste osas edastatakse juhtkonna poolt haigestunuga lähikontaktis olnud õpilastele. Kooli sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja koolipidaja.

Juhul kui Teie laps kuulub riskirühma ning tavaõpe klassikollektiivis on vastunäidustatud, palume Teil sobiva õppevormi leidmiseks pöörduda koheselt kooli õppejuhi poole. 

Turvalist ja tegusat kooliaastat!

Avinurme Gümnaasiumi juhtkond