25.11.2020 I trimestri õppetöö analüüs.
10.03.2021 II trimestri õppetöö analüüs.
09.06.2021 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
10.06.2021 Gümnaasiumiastme õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
18.06.2021  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
31.08.2021  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine