MIDA OLEME TEINUD ENNE LIITUMIST LIIKUMA KUTSUVA KOOLI VÕRGUSTIKUGA? 

2022/2023 õppeaasta ülevaade

Võtsime  suuna muutuda üheks paljudest koolidest Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) võrgustikus juba aastal 2021, kui koostasime uut arengukava. 

LKK võrgustiku liikmeks saamiseni (kuni 07.03.2023) oleme teinud koolis mitmeid ettevalmistavaid tegevusi: 

1) Lisasime Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga ühinemise ühe eesmärgina kooli olulistesse dokumentidesse (arengukava, üldtööplaan). 

2) Käisime 5-liikmelise meeskonnaga Liikuma Kutsuva Kooli kahepäevasel sügisseminaril 2022. 

3) Talvisel koolivaheajal (jaanuaris, 2023) kohtusime kõikide õpetajatega koolimajas, et koostöös arutleda ja teha plaane õuesõppe ja liikumisalaste tegevustega seoses. Päeva esimeses pooles jagasid Liikuma Kutsuva Kooli konverentsil käinud õpetajad tagasisidet konverentsist, teiste koolide kogemusest ja uuringute tulemustest nimetatud valdkonnas. Arutleti liikumise ja vaimse tervise seose üle, tehti üheskoos virgutusvõimlemist ja mängiti läbi liikumismänge. Päeva teises pooles arutasime kooliolümpiamängude läbiviimise võimalikkust ja võimalusi meie koolis. Kõik kohalolijad said kirja panna oma arvamuse, millega saaks alustada kohe sellel õppeaastal, milliseid muudatusi peaks planeerima edaspidi ning mil määral ja milles on igaüks valmis panustama. Saime arvamuste alusel sisendi meie kooli muutumiseks rohkem liikuvamaks. Loodud sai õpetajate 9-liikmeline liikumistiim. 

4) Liikumistiim kogus veebruaris 2023 õpilastelt arvamusi ja ettepanekuid kooli liikumisvõimaluste osas ning kasutasime selleks Liikuma Kutsuva Kooli mõttetahvlit. 

5) Liikumistiimi eestvõttel alustati 2023 koolipäevi 2-3-minutiliste virgutusvõimlemistega. 

6) Liikumistiimi eestvõttel toimusid ülekooliline liikumispäev "Kogume samme!", vastlapäeva üritus ja korrastati kooli suusabaasi. 

7) Liikumistiim planeerib kooli esimesi olümpiamänge ning koostas selle toetuseks projekti Mondo OÜ-le ja koordineerib olümpiahariduslikku perioodi. 25.jaanuaril avati ametlikult kooliolümpia aasta meie koolis ning liikumistiim tutvustas õpilastele oma mõtteid seoses liikumisaasta, Liikuma Kutsuva Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi I olümpiamängudega.

8) 27.02.2023 toimus sisekoolitus teemal “Aktiivse ainetunni ABC”, kus osales 22 koolitöötajat. Koolituse valisime Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt. Eesmärgiks oli innustada õpetajaid kasutama aktiivseid õppemeetodeid ja anda võimalus kuulata kogemusi praktikutelt. 

9) 1.-7.03.2023 - Analüüsisime meie kooli olukorda seoses LKK põhimõtetega ning täitsime koos tiimiga KENA -analüüsi. Koostasime ja esitasime taotluse liitumiseks LKK võrgustikuga. Valisime LKK kontaktisikuks meie koolis Toomas Tikerperi. 

08.08.2023 liitusime LKK võrgustikuga. Kuidas oleme edasi tegutsenud? 

märts, 2023

21.03. 2023 liikumistiim korraldas lastevanemate klassiõhtu, kus tutvustasime LKK põhimõtteid, visiooni ja lapsevanemad said arvamust avaldada LKK ideede rakendamise osas.

Liikumistiim kogunes aruteludeks, tegevuste planeerimiseks, kooliolümpia ettevalmistuseks teisipäeviti õpetajate koostööajal. Koolituse "Aktiivse ainetunni ABC" näidete alusel valmistati ja komplekteeriti LKK õppevahendeid, mida saavad kõik õpetajad tundides kasutada. Õpetajate tuppa tekitati LKK vahendite kapp.

aprill, 2023

Liikumistiim tegeles kooliolümpia ettevalmistusega. Ühisel koostööajal toimus LKK tagasisidering õpetajalt-õpetajale, kus jagati kogemusi ja toimivaid meetodeid liikumistegevuste rakendamise osas ainetunnis.

25.04.2023 - Liikumistiimi kolm liiget (Kristi, Kaiel, Kristina) osalesid LKK alustavate koolide ideeseminaril Tartus. Saime seminarilt teadmise, et liikuma kutsuva koolina peame hakkama liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ja parandama. Seadsime oma kooli selle kevade üheks eesmärgiks muuta liikumine õppimise loomulikuks osaks ning planeerida liikumistegevusi või liikumispause teadlikult ainetundidesse. Selleks seadsime maikuuks kindlad eesmärgid ja paigutasime õpetajate tuppa eesmärgitahvli. Tahvlile saab iga õpetaja märkida teostatud tegevused ning tahvlit nähes püsib eesmärk kenasti silme ees.

mai, 2023

Eesmärgid maikuus: 1) iga aineõpetaja korraldab igale klassile igas nädalas vähemalt ühe liikumistegevuse või liikumispausi; 2) iga aineõpetaja katsetab vähemalt ühes ainetunnis maikuus õuesõpet. Teostatu märgib õpetaja eesmärgitahvlile, mis asub õpetajate toas. Kuu lõpul teeme kokkuvõtteid.

 

22.-26.05.2023 toimusid kooli esimesed olümpiamängud

 

2023/2024 õppeaasta tegevused

august, 2023- Kinnitasime uue õppeaasta üheks üldeesmärgiks Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtete rakendamise õppetöös. Otsustasime, et õuesõppe osakaalu suurendamiseks teeb iga õpetaja õppeaasta jooksul vähemalt 5 õuesõppetundi ning teeme teadlikult liikumispause igas ainetunnis. LKK põhimõtete rakendamiseks teeme järgevat: muudame õueala ja kooliruumid liikuma kutsuvaks, planeerime päevakavas muudatusi, koolitame mängujuhte ja rakendame neid õpilasi 1.-4.klassi mänguvahetundides, koostame õppeaasta alguses LKK tegevuskava, kus on konkreetsed tegevused, üritused, vastutajad.

04.oktoober, 2023 - osalesime meeskonnaga (Toomas, Heli, Maria, Kristi, Mari-Liis, Triin, Ülle, Kristina)  LKK sügisseminaril Tartus. Koostatud sai tegevusplaan.  

23.oktoober, 2023 - LKK sügisseminari tagasiside õpetajatele

31.oktoober - 14.november, 2023 - Õpetajate koostööajal LKK teemade arutelud, kokkulepped- päevaplaani muutused, pikkade tundide ja pika vahetunni ülesehitus

22.november, 2023 - Õpetajate koolitus-kogemuspäev Tartu Kivilinna Koolis ja Puhja Koolis: LKK koolide kogemuslood, arutelud, tundide külastused Kivilinna Koolis, töötoad pika ainetunni metoodika osas Puhja Koolis.   

28.november, 2023- Õpetajate koostööajal koolitus-kogemuspäeva tagasiside.

Õpetajate tagasiside:  

  • Kõige toredam/meeldivam oli tunnikülastus ja vestlus aineõpetajaga. 
  • Meeldis nähtud ainetund. Ootan põnevusega meie koolis nende muudatuste rakendamist. 
  • Meeldis väga ainetund, mida külastasin. Võin samas rõõmuga tõdeda, et enamus tunni tegevustest oli mulle tuttav ja kasutan tihti ka ise. 
  • Õpioskuste õpetamine oli väga hea mõte. 
  • Meeldis Kivilinna Koolis algklasside üldõpetuslik lähenemisviis. Ainetevahelise lõimimise eeliseks on suunata õpilasi märkama ning luua seoseid, samas pakkuda valikuvõimalusi isetegemiseks. Hea vahend õpi- ja koostööoskuste arendamiseks (ka kaasava hariduse vaatenurgast). Õppetöösse põimitud liikumisvõimalused innustavad lapsi õppima ja pingutama, seejuures loovad heaolu ja säilitavad koolirõõmu. Eriti meeldiva mulje jättis Puhja Kooli õpetajate ja mängujuhtide elujaatav positiivsus. 
  • Meeldis, et tunnid algasid Kivilinna koolis kell 9. Pikkade ainetundide idee meeldib samuti (samas algklasside õpetajad rõhutasid, et algklassides võiks see olla paljuski õpetaja otsustada, kuidas ta tunnid jagab).  
  • Pikka vahetundi otseselt ei kogenud, aga idee väga meeldib. 

 

30.november, 2023 - Hoolekogule LKK tegevuste ja planeeritud päevaplaani muudatuste tutvustamine. 

08.01.- 26.01.2024 - Pikkade ainetundide ja pika vahetunni planeerimine, kokkulepped, teavitamine

Perioodil 29.01.2024 - 12.06.2024 - Uue päevaplaani testimine (pikad ainetunnid kestusega 75 minutit, keset koolipäeva pikk vahetund kõigile kestusega 60 minutit), arendamine, parima variandi välja selgitamine ja kinnitamine. LKK põhimõtete rakendamine õuesõppe ja liikumissõbraliku koolikultuuri osas.