Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid:

• aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

• kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

• õpetada oskust teistega arvestada;

• organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate

töölehtede täitmine);

• organiseerida aktiivset puhkust õues;

• muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

• suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

 

Pikapäeva töökorraldus 2023/2024.õ-a

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab 1.-4.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks ühistransporditeenust.
Pikapäevarühma õpetaja on Taive Korol.
Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Avinurme Gümnaasiumi kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid
Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.

Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.

Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.

Pikapäevarühma tegevused
 
Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.

Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.

Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.

Kooli raamatukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju.


PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN

ESMASPÄEV

5.tund   1.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund 

6.tund   1. - 4.kl  lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas

SÖÖMINE

7.tund    õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues

TEISIPÄEV

5.tund      4.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund 

6.tund      1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas

SÖÖMINE

7.tund    õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues 

KOLMAPÄEV

5.tund     1.klass - käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund

6.tund     1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas

SÖÖMINE

7.tund    õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues

NELJAPÄEV

5.tund   4.klass – käeline tegevus õpetajaga või õuesõppetund 

6.tund   1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas 

SÖÖMINE

7.tund    õppimistund kõigile; soovijad huvialaringides

8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine või mängud õues

REEDE

6.tund    1.-3.kl ühismängud või muu tegevus aulas, klassis või kooli ümbruses;

              soovijad huvialaringides   

SÖÖMINE

7.tund    1.-4.kl ühistegevus klassis või aulas kella 14.30-ni, klassiruumi või aula 

               korrastamine või jalutuskäik ja liikumine õues kella 14.45-ni.