Logopeed Marje Saar

marje.saar@avinurme.edu.ee

Koolis   toimuv   logopeediline   töö   on   tugisüsteemi   üks   osa, mille   eesmärk   on   ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused enese suulisel ja/või kirjalikul väljendamisel.

Õppe- ja korrektsioonitöö seisneb:

• häälikuanalüüsioskuse kujundamises (häälikute õige häälduse täpsustamine;

häälimine; häälikute arvu, järjekorra ja koha määramine sõnas);

• foneemanalüüsioskuse kujundamises (häälikurühma määramine; kriitilise koha

leidmine sõnas; häälikupikkuse muutmine ja määramine; tähe valik);

• kõnearenduses (sõnavara täpsustamine ja täiendamine; töö lause ja sidustekstiga);

• korrektsioonitöös (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja fantaasia arendamises

ülaltoodud tegevuste kaudu).

Kõneravil olevate õpilaste nimekirja kinnitab kooli õppenõukogu.

Logopeed   teeb   koostööd   eesti   keele   õpetajatega. Vajadusel   nõustab   koolilogopeed klassiõpetajaid ja lapsevanemaid õpiraskustega õpilaste õpetamisel.

Koolilogopeedi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini.

1.-4. klassi tunnid toimuvad kaks korda nädalas ja 5.-9. klassi tunnid üks kord nädalas.

Rühmas õpib 6-8 last. Lisaks rühmatundidele toimuvad ka individuaaltunnid.

Logopeedi töögraafik:

TEISIPÄEV    8.00 - 15.30

NELJAPÄEV  11.20- 15.30