Kinnitatud direktori kk nr 59  11.06.2024.

         
1.    Üldsätted.

1.1 Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 60 lg  (4) ``Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.``

1.2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse lg (5)  ``Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks kooli põhimääruses sätestatud korras.``

1.3 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse lg (6)`` Õpilasesinduse ( edaspidi lühend ÕE) valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.``

1.4 Avinurme Gümnaasiumi põhimääruse  § 16 lg (1) ``Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.``

1.5 Avinurme Gümnaasiumi põhimääruse lg 2 (2) ``Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli kodulehel ning pannakse koolis välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.``

1.6 Avinurme Gümnaasiumi põhimääruse lg (3) ``Põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaks määratud päeval. Hääletamist võib läbi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.``

1.7 Avinurme Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaste õigus kooskõlas seadustega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.  

1.8 ÕE on alaliselt tegutsev organ. ÕE liikmete ametite, nimekirjade ja muudatuste eest vastutab ÕE ise. 

1.9 ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast Õpilasesinduse põhimäärusest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest jt kooli ning Mustvee valla õigusaktidest. 


      
2. Õpilasesinduse liikmed ja nende valimise kord.


2.1 ÕE liikmeteks on 5-12 klassi õpilased.

2.2 Uute ÕE liikmete valimist korraldab iga klass alates 5.klassist kuni 12. klassini.

2.3 ÕE liikmeks valitakse igast klassist vähemalt 2 õpilast. 

2.4 ÕE valitakse üheks õppeaastaks iga õppeaasta algul, hiljemalt septembrikuu lõpuks.

2.5 Lahkuvate ÕE liikmete volitused lõpevad uute ÕE liikmete valimisega. 

2.6 ÕE liikmel on õigus loobuda ÕE tööst, esitades selleks põhjendatud taotluse ÕE-le, nõusolekul allkirjastab selle  ÕE president.

2.7 ÕE liige arvatakse välja ÕE liikmeskonna hulgast, kui selle poolt hääletab vähemalt 51 %  ÕE liikmetest.

2.8 Kui ÕE liige lahkub või arvatakse välja ÕE liikmeskonna hulgast, peab tema klass esitama uue ÕE liikme.

2.9 ÕE erakorralised valimised korraldatakse, kui seda nõuab vähemalt 2/3 kooli õpilaskonnast. 

2.10 ÕE otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, ÕE otsusel võib hääletamine olla salajane. ÕE otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt-ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks ÕE presidendi, tema puudumisel ÕE asepresidendi hääl.

2.11 Lõppsõna on ÕE presidendil, tema puudumisel asepresidendil. 

2.12. Õpilane arvatakse ÕE liikmete hulgast välja juhul kui:
Ta ei  täida kooli kodukorda,
Ta ei täida õpilasesinduse poolt antuid kohustusi,
Ta ei ole käinud kohal põhjendamata kolmel järjestikusel koosolekul,
Ta käitumine on mitterahuldav.

2.13. Asepresident ja sekretär jäävad oma ametitele alles seni kuni on valitud uus ÕE.

3.    Õpilasesinduse presidendi valimine.

3.1 Iga õppeaasta alguses (septembrikuus) võivad presidendi kandidaadid teha endale reklaami erinevates  head käitumistavasid arvestavates  reklaamivormides (näit. raadios)

3.2  Valimistel saab osaleda õpilaskond 5-12.klassini.
3.3  Valimisi võib korralda nii elektroonilisel teel, kui ka käsikirjas (sedeliga kasti pannes), see on iga-aastase õpilasesinduse enda otsustada.

3.4 Valimisi korraldava õpilasesinduse presidendi valimised toimuvad asepresidendi juhtimisel, tema puudumisel huvijuhi juhtimisel.

 
4. Õpilasesinduse juhtkonna valimine.

4.1 Juhtkond valitakse 5.-12. klassi poolt esitatud ÕE liikmete hulgast.

4.2 Juhtkonna valimine toimub lihthääletuse teel, lihthäälte enamuse (51%) arvestusega.

4.3 ÕE struktuur:
1.    President
2.    Asepresident
3.    Sekretär
4.    Kommunikatsiooni juht
5.    Lihtliikmed

5. Õpilasesinduse õigused.

5.1 Valida kooli hoolekogusse õpilaskonna esindaja ÕE liikmete hulgast 
(esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega, valimine
protokollitakse);.

5.2 Moodustada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatus taotlustega;

5.3 Osaleda koolielu probleemide lahendamises; 

5.4 Kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe- ja spordivahendeid; 

5.5 Viia läbi küsitlusi kooskõlastatult kooli direktoriga; 

5.6 Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuhiga;

6. Õpilasesinduse kohustused. 


6.1 Kinni pidama direktori ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;

6.2 Mitte vahetult sekkuma õppeprotsessi ning täitma kooli kodukorda;

6.3 Kõik õppe- ja kasvatusprotsessi käigus ilmnevad eriarvamused lahendama koostöös kooli direktoriga;  

6.4 Kavandama oma koosolekuid pikal vahetunnil või õppetöö välisel ajal, kui kooli juhtkonnaga ei ole kokku lepitud teisiti; 

6.5  Informeerima ÕE tegevusest õpilaskonda, õpetajaid, huvijuhti ja kooli juhtkonda.

7. Õpilasesinduse vastutus.

7.1 ÕE toimimise ja aktiivse tegutsemise eest; 

7.2 Kooli õpilaste huvide ja õiguste kaitsmise eest;

7.3 ÕE poolt korraldatavate ürituste eest; 

7.4 Teiste koolide ja huvikeskustega sidemete loomise ja nendega koostöö tegemise eest; 

8. Õpilasesinduse koosolek. 

8.1 ÕE koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus.

8.2 ÕE koosoleku kutsub kokku ÕE president, tema puudumise ÕE asepresident, teatades ÕE liikmetele vähemalt päev enne koosoleku toimumist aja, koha ja koosoleku päevakorra.  

8.3 Erakorralise koosoleku kutsub kokku ÕE president/asepresident või kooli direktor, kui on tekkinud olukord, mis vajab kohest lahendust. 

8.4 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 51%  ÕE liikmetest.  

8.5 Juhul kui ÕE koosolek ei ole võimeline osaluse vähesusese tõttu otsuseid vastu võtma, toimub sama päevakorraga korduskoosolek. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalevate liikmete arvust.

8.6 ÕE koosoleku protokolli allkirjastavad ÕE president, asepresident ja huvijuht. Protokollid säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale kooli kantseleis. 

9. Õpilasesinduse koosoleku pädevus.  


9.1 ÕE presidendi, asepresidendi, protokollija, kommunikatsiooni juhi ja hoolekogusse esindaja valimine;  

9.2  avalduste ning ettepanekute tegemine koolidirektorile ja õppenõukogule;

9.3 ÕE tegevuse koordineerimine ja kooskõlastamine, nõupidamine ÕE pädevusse kuuluvates küsimustes; 

9.4 ÕE põhimääruse koostamine ja muudatusettepanekute tegemine; 

9.5 ÕE poolt plaanitavate kooliürituste planeerimine.


10. Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamine ja muutmine. 

10.1 ÕE põhimääruse ja selle muudatuste projekti koostab ÕE ja esitab selle kooskõlastamiseks kooli direktorile. 

10.2 Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada kooli õpilaskond ja kooli juhtkond.

10.3 Põhimääruse ja selle muudatused vaatab läbi ja otsustab ÕE koosolek lihthäälte enamusega. 

10.4 Põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks ÕE poolt ning kinnitatakse lõplikult  kooli direktori poolt.