Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi­ ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja ­ harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel.
Avinurme Gümnaasiumi õpiabirühmad on moodustatud erinevate klasside õpilastest ning tunde viiakse läbi pärast õppetunde.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
a) korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
b) arendatakse kognitiivseid oskusi;
c) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.
Õpiabitunnid toimuvad :

Õpiabirühm Tundide toimumisajad

 

I õpiabirühm

 

TEISIPÄEV    12.25- 13.10

NELJAPÄEV  12.25- 13.10

NELJAPÄEV  13.20- 14.05

II õpiabirühm

TEISIPÄEV     13.20- 14.05

KOLMAPÄEV  13.20- 14.05

NELJAPÄEV   13.20- 14.05

Õpiabirühma õpetajad õp Elle Jürjev elle.jyrjev@avinurme.edu.ee, Kaiel Altpere kaiel.altpere@avinurme.edu.ee